lørdag, mars 08, 2008

Åpne institusjonelle arkiv

Dette så jeg på som et viktig foredrag å være til stede på, siden Open Access er en av de viktigste sakene for bibliotekene i de kommende år. Derfor var det spennende å høre hva representanter fra universitetene som har kommet et stykke med dette hadde å berette.

Vi fikk først en innføring i NORA. Dette er et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og forskningsmiljøene med mål å gjøre åpne arkiver mer synlige og gi dem mer slagkraft. Alle universitetene er med i Nora utenom UiS, vi er med i Brage. I dag er det 14 700 dokumenter i Nora, metadata høstes inn daglig.

Nora har mulighet både for enkelt og avansert søk. Dersom en velger enkelt søk kan en velge å kun få fram treff på fagfellevurderte dokumenter. Dette kan nok være nyttig siden alle masteroppgaver legges inn i Nora, og de kan jo som kjent være av noe varierende kvalitet. Når en gjør et søk i Nora kan en bruke dette som utgangspunkt for å sette opp en såkalt RSS-strøm, slik at en får beskjed om når det legges inn nye dokumenter som er av spesiell interesse.

På Universitetet i Tromsø bruker de et institusjonelt arkiv som heter Munin. De slet tidligere med å få alle studentene til å legge inn masteroppgaven sin her, siden det til å begynne med var noe de selv måtte gjøre etter å ha fått oppgaven godkjent. Det var det tydligvis ikke så mange som så hensikten med å gidde, kun 14 % la den inn selv i 2006. Da kom de på å gjøre Munin til selve kanalen for innlevering av masteroppgaver. De laget et skjema i Munin for levering av oppgaven og gjorde det enklest mulig å levere den der. I dag kommer mer enn 70 % av alle masteroppgaver ut i fulltekst i Munin, en del er konfidensielle og kommer derfor ikke dit, i tillegg kan studenten selv velge å reservere seg.

Av spesiell interesse var den delen av foredraget som dreide seg om Bibsys Brage. Dette brukes av rundt 30 institusjoner som har lagt inn til sammen litt over 2000 dokumenter. En institusjon alene står for rundt halvparten av dokumentene, mens en del andre knapt har lagt ut noe i det hele tatt. Brage kommer i en ny versjon i april, tiden som betaversjon er over. I den nye versjonen blir det bl. a. mulighet til å avgrense på dokumnettype og fagfellevurdering.

Videre planer for framtidige versjoner av Brage er at en skal kunne registere inn i Brage direkte fra Forskdok, slik at en slipper dobbel registrering i disse. Det skal også gis mulighet for fulltekstsøk, slik at en kan søke i hele dokumentene og ikke bare metadata. Brage skal også integreres med læremiddelsystemene som brukes ved utdanningsinstitusjonene.

Institusjonelle arkiver er en del av det som kalles Open Access, som er blitt den reneste folkebevegelse i bibliotekene. Det er jo også uhyre viktig, det handler om bevaring og tilgjengelighet av dokumentene som produseres ved utdanningsinstitusjenene, og om allmennhetens rett til å få del i den forskningen som blir gjort. Ved Universitet i Oslo vil det fra 2010 bli obligatorisk for forskere å publisere sin forskning i åpne arkiver, og i USA er det innen en del av den helsefaglige forskningen fastsatt ved lov av en skal gjøre det. Hvis dere vil lese mer om det viktige temaet open Access kan dere kikke på det norske nettstedet Openaccess.no. I beste 2.0-ånd er det lagt ut som en wiki.

Ingen kommentarer: